Sex steg till en jämställd arbetsplats

1.     En jämn fördelning av makt och inflytande

Säkerställ att karriärmöjligheter, ledningsgrupp och styrelse är jämställda. Det räcker inte med att numerären ser bra ut – det handlar mycket om kultur. Lyssnar alla på alla? Får alla samma bemötande? Hanteras mäns och kvinnors idéer och förslag likvärdigt? Är det kompetens och inte kön som avgör? Med tanke på att kvinnor generellt har längre och högre utbildningsbakgrund än män är det inte kompetens som avgör om kvinnor inte finns representerade eller tas på allvar.

2.     Jämställda löner

Kvinnor och mäns löner påverkas av faktorer som kvinno- respektive mansdominans, tradition men också av vem som är föräldraledig och tar ut VAB. Det är oftast den med lägst lön som är föräldraledig och den som är föräldraledig får generellt en sämre löneutveckling. Den med lägre lön är den som oftast tar ut VAB när barnen är små och den som är borta mycket får gärna en sämre löneutveckling. Det kan lätt bli en självuppfyllande cirkel. En lägre livslön resulterar också i en lägre pension. På en attraktiv arbetsplats är kvinnor och mäns löner jämställda så att livsval kan göras på andra grunder än lön. Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare årligen kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män i arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga.

3.     Jämställda möjligheter till utbildning och utveckling

Genom att säkerställa att alla medarbetare har likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling och livslångt lärande säkerställer du inte bara att medarbetarna får stimulans och utvecklas, du ser också till att medarbetarna har rätt kompetens och verktyg för att företaget ska kunna utvecklas. Företag som erbjuder relevant kompetensutveckling blir därmed både attraktiva och mer konkurrenskraftiga.

4.     Jämställda villkor

Säkerställ att villkor jämte lönen är jämställda. Uppmana till ett jämt uttag av föräldraledighet och VAB. Att ge medarbetare möjlighet att få privatlivet att fungera och utvecklas tillsammans med sina barn gynnar även prestationen på arbetet. Säkerställ också att förväntan på kvinnor och mäns ansvarstagande på arbetsplatsen är jämställd och att det till exempel inte omedvetet förväntas att kvinnor ska sköta en större del av det gemensamma arbetet på arbetsplatsen som att sätta på kaffe, plocka ur diskmaskinen eller torka av borden i personalmatsalen.

5.     Jämställda förutsättningar för hälsa

Lön, inflytande och kultur är avgörande också för denna aspekt, men också att exempelvis säkerhetsutrustning är anpassad till båda könen, att det finns instruktioner på olika språk och att friskvårdsinsatser är anpassade så att både män och kvinnor kan nyttja dem. Även förväntningar på arbetsprestation är central, se till att det finns samma förväntningar på kvinnor och män och exempelvis inte undermedvetna förväntningar på att kvinnor ska överprestera i förhållande till män för att få samma möjligheter.

6.     Rätt till kroppslig integritet

Motverka objektifiering av både kvinnor och män. Fysiskt såväl som verbalt och sublimt. Se till att det finns ett samtalsklimat där både män och kvinnor respekteras. Bedöms beteenden hos kvinnor och män på samma sätt? Finns det beteenden hos män som uppfattas positiva medan samma beteenden hos kvinnor uppfattas negativa? Som företagare är du en förebild och du har ansvar för att den psykosociala miljön är positiv för både kvinnor och män. En grabbig ton är exempelvis inte särskilt attraktivt eller trevligt för kvinnor (eller män). En attraktiv, modern och hållbar arbetsplats visar respekt för både kvinnor och män.

I kampen om talangerna kommer arbetsplatsers arbetsmiljö och upplevda jämställdhet vara avgörande. En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *