Kom igång med miljöledning

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr24500
Kom igång

Beskrivning

Oavsett om ditt företag behöver en certifiering eller inte är ett miljöledningssystem ett värdefullt verktyg för att identifiera flöden och sätta mål för hållbarhetsarbetet. Ett miljöledningssystem kan också hjälpa er att identifiera potential för effektiviseringar och besparingar. I denna kurs tar vi er steg för steg genom processen att skapa ett miljöledningssystem anpassat för just ert företag.

Ni kan sedan välja att gå vidare med certifiering enligt ISO 14001 eller EMAS-registrering om och när det är meningsfullt för ert företag.

Ur innehållet:

 • Hur ser vår miljölagstiftning ut och vad behöver ni tänka på
 • Vilka är miljöaspekterna organisationen behöver ta hänsyn till
 • Hur går en miljöutredning till och hur kan du genomföra en i din organisation
 • Vilka krav finns på en miljöpolicy och hur kan ni formulera en vägledande miljöpolicy
 • Hur ska miljömål formuleras och vilken nytta har ni av dem
 • Hur kan ni formulera meningsfulla rutiner för miljöarbetet
 • Hur kan uppföljningen organiseras och vilka rutiner behövs
 • Hur kan ni arbeta med åtgärder och rapportering

Upplägg och tidsåtgång

Utbildningen består av tio moduler – en introduktionsmodul och nio kursmoduler. Varje modul består av föreläsningar, instruktioner, mallar och en FAQ-sektion.  Genom att integrera arbetet i din organisation under utbildningens gång, bygger du steg för steg upp ett ledningssystem. Beräkna ca en vecka eller två för varje modul, beroende på hur intensivt du arbetar med ledningssystemet och hur omfattande verksamhet er organisation har. Du har tillgång till utbildningen under ett år så du kan arbeta i den takt som passar dig och din organisation.

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen passar dig som vill ha en fördjupad kunskap i hur ledningssystem för miljöledning fungerar, kan byggas upp, implementeras och användas systematiskt. Beroende på din organisations struktur är du kanske VD, utvecklings-, kvalitets- eller hållbarhetsansvarig. Den passar också dig som arbetar i en hållbarhetsfunktion som ansvarar för, eller ska introducera ett miljöledningssystem.

Är du enmansföretagare rekommenderar vi utbildningen “Hållbarhet för enmansföretagare”.

Efter utbildningen:

 • Har du kunskap om hur ett ledningssystem är uppbyggt, hur kraven ser ut och hur processen för att upprätta och införa ett ledningssystem går till
 • Vet du vilken nytta din organisation kan ha av ett ledningssystem, ett arbete med ständiga förbättringar och vilket effektivt verktyg en standard kan vara för verksamhetsutveckling
 • Vet hur ni genom standarden kan bidra till en bättre miljö
 • Känner du till vilka framgångsfaktorer ett genomarbetat hållbarhetsarbete kan leda till.
 • Har ni ett ledningssystem som är skalbart och möjligt att certifiera.

Pris: 24 500 kr + moms

FAQ

Hur lång tid tar varje modul att gå igenom?
Varje modul innehåller föreläsningar och handledningar som tar ca 4-8 h att gå igenom, beroende på områdets komplexitet. Arbetet med att integrera innehållet i den egna verksamheten tar betydligt längre tid. Beroende på verksamhetens storlek och hur omfattande verksamheten är kan det ta en till flera veckor. Du genomför utbildningen i en takt som passar dig och din verksamhet.
Vilket miljöledningssystem baseras utbildningen på?
De vanligaste  systemen i Sverige är EMAS och ISO 14001. De båda systemen har samma mål och är på många sätt jämförbara men EMAS är lite mer omfattande. Vi utgår därför från EMAS i denna utbildning.
Behöver vi ingen konsult som hjälper oss med detta?
Miljöledning handlar om att leda, sätta mål, planera, organisera, följa upp och utveckla, processer som varje organisation arbetar med varje dag. Miljöfrågor kan göras väldigt komplicerade, men för att ta fram ett miljöledningssystem för en organisation räcker sunt förnuft och ett logiskt resonemang väldigt långt. Utifrån vår utbildning, handledningar och mallar och er kunskap om er organisation och vad ni vill framöver kommer ni att steg för steg utveckla ert miljöledningssystem.