office, startup, business-594132.jpg

Miljöledning för enmansföretag

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr24500
Kom igång

Utbildningen hjälper dig att steg för steg utveckla ett hållbarhetsarbete anpassat efter en- eller fåmansföretagets förutsättningar och behov. Under utbildningen utvecklar du ett miljöledningskoncept som visar din ambitionsnivå, dina mål, hur du styr, genomför och följer upp ditt miljöarbete. Miljöledningsarbetet skapar förutsättningar för effektiviseringar, besparingar och kommunikation kring ditt hållbarhetsarbete. Arbetet du gör under kursen kan också ligga till grund för en framtida certifiering eller registrering.

Utbildningen är en variant på “Kom igång med miljöledning” men är anpassad efter enmansföretagets förutsättningar.

Ur innehållet:

 • Hur ser vår miljölagstiftning ut och vad behöver du tänka på
 • Vilka är miljöaspekterna du behöver ta hänsyn till
 • Hur går en miljöutredning till och hur kan du genomföra en i ditt företag
 • Vilka krav finns på en miljöpolicy och hur kan du formulera en miljöpolicy anpassat för ditt företag
 • Hur ska miljömål formuleras och vilken nytta har du av dem
 • Hur kan du formulera meningsfulla rutiner för miljöarbetet
 • Hur kan du arbeta med uppföljningen och rutiner för den
 • Hur kan du arbeta med åtgärder och rapportering

Upplägg och tidsåtgång

Utbildningen består av tio moduler – en introduktionsmodul och nio kursmoduler. Modulerna består av föreläsningar, instruktioner, mallar och FAQ-sektioner.  Genom att integrera arbetet i ditt företag under utbildningens gång, bygger du steg för steg upp ett ledningssystem. Beräkna ca en vecka för varje modul, beroende på hur intensivt du arbetar med ledningssystemet och hur omfattande avsnittet är i ditt företag. Du har tillgång till utbildningen under ett år så du kan arbeta i den takt som passar dig och ditt företag.

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen passar dig som vill ha en fördjupad kunskap i hur ledningssystem för miljöledning fungerar, kan byggas upp, implementeras och användas systematiskt. Den passar dig som vill att hållbarhetsarbetet ska bidra till långsiktig affärsnytta, såväl som att bidra till en hållbar utveckling. 

Efter utbildningen:

 • Har du kunskap om hur ett ledningssystem är uppbyggt, hur kraven ser ut och hur processen för att upprätta och införa ett ledningssystem går till
 • Vet du vilken nytta ditt företag kan ha av ett ledningssystem, ett arbete med ständiga förbättringar och vilket effektivt verktyg en standard kan vara för verksamhetsutveckling
 • Vet du hur företaget genom att arbeta systematiskt kan bidra till en bättre miljö
 • Känner du till vilka framgångsfaktorer ett genomarbetat hållbarhetsarbete kan leda till.
 • Har du ett ledningssystem som är skalbart och möjligt att certifiera.

Pris: 24 500 kr + moms

FAQ

Hur lång tid tar varje modul att gå igenom?
Varje modul innehåller föreläsningar och handledningar som tar ca 2-8 h att gå igenom, beroende på områdets komplexitet. Arbetet med att integrera innehållet i ditt företag kan ta lite längre tid, beroende på vad ditt företag gör. Du genomför utbildningen i en takt som passar dig och din verksamhet.
Vilket miljöledningssystem baseras utbildningen på?
De vanligaste  systemen i Sverige är EMAS och ISO 14001. De båda systemen har samma mål och är på många sätt jämförbara men EMAS är lite mer omfattande. Vi utgår därför från EMAS i denna utbildning.
Behöver jag ingen konsult som hjälper mig med detta?
Miljöledning handlar om att leda, sätta mål, planera, organisera, följa upp och utveckla, processer – vilket du arbetar med varje dag. Miljöfrågor kan göras väldigt komplicerade, men för att ta fram ett miljöledningssystem för ett företag räcker sunt förnuft och ett logiskt resonemang väldigt långt. Utifrån vår utbildning, handledningar och mallar och din kunskap om ditt företag och vad du vill framöver kommer du att steg för steg utveckla ditt företags miljöledningssystem.