Kom igång med miljöledning

Under kursen bygger du steg för steg ett
systematiskt miljöledningssystem utifrån era förutsättningar. 
Oavsett om ni sedan går vidare med en certifiering eller inte,
har ni ett miljöledningssystem som systematiskt förbättrar er miljöprestanda,
säkerställer att ni följer miljölagstiftningen och uppnår positiva effekter för företaget och miljön. Genom miljöledningssystemet sätter ni mål, planerar, styr,
leder, genomför och följer upp ert miljöarbete.

Vilken är er nytta?

Under utbildningen får ni verktyg som utifrån från ert sammanhang, era förutsättningar och er potential lotsar er i arbetet att utveckla ett miljöledningssystem.

Mål och process

Utifrån era förutsättningar och ambitioner tar ni fram miljömål och systematiska rutiner för ert miljöarbete som leder till ständiga förbättringar, effektiviseringar och besparingar.

Vart vill ni?

Ni får hjälp att formulera en miljöpolicy som visar vägen för både miljö- och affärsnytta och sätter ambitionsnivån för ert miljöarbete.

Uppföljning och revision

Utifrån era miljömål får ni verktyg för att ta fram strategier och rutiner för uppföljning som leder till ständiga förbättringar.

Vilket är ert nuläge?

Ni genomför en miljöutredning som identifierar ert nuläge och potential. Den ger er också ett underlag för att formulera mål och rutiner.

Åtgärder och redovisning

Under utbildningen tar ni fram rutiner för att åtgärda avvikelser och att redovisa miljöledningsarbetet på ett sätt som stärker varumärket.

Verktyg och
mallar som
hjälper dig

Under utbildningen får du verktyg och mallar som hjälper er att effektivt organisera, följa upp, utvärdera och redovisa miljöarbetet. Utbildningen visar konkret på nyttan och vinsterna med att införa ett miljöledningssystem. 

Systematiskt,
steg för steg

Steg för steg arbetar du, utifrån er organisations förutsättningar, från kartläggning av organisationens omvärld och förutsättningar till uppföljning av genomförda åtgärder på ett sätt som leder till ständiga förbättringar och effektiviseringar. 

Systematik
som gynnar
affärerna

Efter utbildningen är ni redo att certifiera er – om det gynnar ert företag. Många företag vars hållbarhetsarbete leder till affärsnyttor är inte certifierade, men de arbetar systematiskt med miljöledning. 

Varför ska ni arbeta
systematiskt med hållbarhet?

"Hållbarhet är något som påverkar alla de företag vi är engagerade i. Det och digitaliseringen och AI är något som alla företag måste förhålla sig till. Det går inte att vara konkurrenskraftig utan att tänka på hållbarhet."
Peter Wallenberg I SvD Näringsliv 2018-01-30
"Vi ska ställa om vår verksamhet så att våra produkter och processer är koldioxidfria 2045. Tillsammans med kunder och leverantörer ska vi göra en ansvarsfull och affärsetisk omställning med minskad miljöpåverkan. Det skapar en hållbar samhällsomvandling och stärker vår konkurrenskraft. Vår vision är att lämna vidare en hållbar framtid till kommande generationer. "
Jan Moström VD LKAB
“Vår klimatplan på Volvo Cars är bland de mest ambitiösa i hela bilindustrin. Det är helt enkelt nödvändigt att vi börjar tillämpa en cirkulär ekonomi för att nå dessa mål. För att kunna göra det måste vi tänka nytt och ompröva allt vi gör. Hållbarhet ska vara en del av hur vi tänker och arbetar som företag. Hållbarhet ska vara lika viktigt som säkerhet alltid har varit för oss historiskt.”
Anders Kärrberg Global hållbarhetschef Volvo Cars